OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU DEOGUARD.CZ

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 • Společnost ORBIS UNICUM s.r.o., se sídlem Nová kolonie 348/39 Ostrava-Krásné Pole 725 26, IČ 07083360 DIČ CZ07083360,zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 74308 vedené u Krajského soudu v Ostravě, e-mail: info@deoguard.cz, telefonní číslo 595 174 750, bankovní spojení IBAN CZ26 2010 0000 0020 0143 2437 (dále jen „Prodávající“), nabízí na svých webových stránkách www. Deoguard.cz (dále jen „webových stránkách“ či „e-shopu“) kosmetické produkty, doplňky stravy, bytové vůně, deodoranty a jiné doplňky a příslušenství.
 • Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím e-shopu. Dále určují pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.
 • Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „Kupující“) může zobrazit jejich aktuální verzi.
 • Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu e-shopu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje Kupujícího na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 • V případě nákupu osoby z EU s platným DPH, je třeba doložit registraci k DPH.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.
 • Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím Obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací Prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 • Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží Prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace Prodávajícího prostřednictvím emailu.
 • Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené v Obchodu jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  2. bezhotovostně na dobírku prostřednictvím platebního karty dopravci;
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP webpay;
  4. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
 • Doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad, Prodávající Kupujícímu zašle elektronicky na e-mail uvedený v objednávce v den expedice zboží a originál přiloži do zásilky, předá fyzicky při osobním odběru v provozovně ve formě účtenky nebo ji pošle elektronicky na uvedený e-mail
 • Veškerá oznámení a doklady mohou být Kupujícímu odeslány v elektronické podobě na e- mail.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v Obchodu.
 • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 •  V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 • V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícími dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Prodávajícím (i v případě, že Kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit
  • u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má Prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom Kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 •  Ustanovení se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 •  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. na odstoupení od smlouvy.
 •  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
 •  Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující na adrese ORBIS UNICUM s.r.o., Nová kolonie 348/39, Ostrava-Krásné Pole 725 26. Podněty a stížnosti může Kupující zaslat prodávajícímu i formou elektronické komunikace na adresu info@deoguard.cz.
 •  Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné zboží.
 •  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@deoguard.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mail Kupujícího.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 •  Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely Prodávajícího, přepravců, výdejních míst a dalších subjektů, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží Kupujícímu a pro uplatnění výhod z věrnostního programu.
 • Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici Kupujícímu v samostatném dokumentu na: https://deoguard.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET, TECHNICKÉ NÁROKY
 • Kupující se mohou v Obchodě zaregistrovat a získat tak přehled o svých objednávkách, adresách, souhlasech a další informace v zákaznickém účtu (dále jen „Účet“).
 • Při registraci kupující vyplňuje vybrané osobní údaje a zvolí si heslo, které může kdykoliv po přihlášení do Účtu změnit.
 • Účet je Kupující oprávněn kdykoliv zrušit zasláním žádosti na e-mail info@deoguard.cz.
 • Technické nároky na registraci zákaznického účtu a nákup prostřednictvím Obchodu je odpovídající hardware a (i) přístup k internetové síti, (i) funkční internetový prohlížeč a (i) účet elektronické pošty.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz